کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر مشاهده عکس بزرگتر

بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


پژوهش حاضر با هدف بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان اردبیل و از منظر نظریه های جرم شناختی صورت گرفته لذا مهم ترین عاملی که نگارنده به آن دست یافته،آن بوده،که علت عمدة گرایش به جرائم مواد مخدر«به غیر از استعمال» ضعف وضعیت اقتصادی بوده است.این پژوهش کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات پیمایشی و کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی و استنباطی بوده است.

شناسنامه کتاب

نویسنده: هادی ابراهیم زاده
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۷۸۷۹
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات : ۱۸۰

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

داده‌های این پژوهش به دو شیوه کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌برداری و شیوه میدانی با کمک ابزار پرسشنامه،جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر،کلیه مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان اردبیل،.که تعداد آنها در سال 1395، 140نفر و حجم نمونه ای که با توجه به جدول مورگان، از میان کل این جمعیت انتخاب نموده ایم.103نفر، روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده در دسترس،.محدوده مکانی آن شهرستان اردبیل و قلمرو موضوعی آن نیز اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اردبیل بوده است.همچنین جنسیت تمامی آزمودنیها علی رغم اینکه اردوگاه ویژه مردان بوده استثنائاً مرد و سن اکثریت آزمودنیها بین28تا38سال بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss وآزمونهای آماری آن از قبیل ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون، ناپارامتریک، آنالیز واریانس،t تک  نمونه ای و دونمونه ای مستقل صورت گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش از میان فرضیات مطروحه تنها فرض رابطه وضعیت مجرمین مواد مخدر و جرائم ارتکابی آنها،با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان 95/0 کمتر از 05/0 بوده،تایید شده است. لذا بین وضعیت مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اردبیل و جرائم ارتکابی توسط آنها رابطه مثبت معناداری وجود داشته است.و بقیه فرضها علیرغم اینکه سطح اطمینان لازم را کسب نکرده بودند رد گردیده اند. 

مواد مخدر و جرایم مربوط به آن که سال هاست به منزلة یک بلای اجتماعی موجب هدر رفتن منابع انسانی و مالی جوامع مختلف می شود، آن چنان گسترة وسیعی دارد که آن را می توان از ابعاد مختلفی بررسی نمود و هر علمی از دیدگاه خود می تواند زوایای گوناگون آن را کنکاش کند مواد مخدر و جرم، بر طبق پژوهش های مختلف ارتباط لاینفکی با یکدیگر دارند. حتی در مواردی که پیرامون مناطق مختلف، اشکال گوناگون مواد مخدر و جرایم مختلف پژوهش شده است، باز هم ارتباط فوق الذکر به چشم می خورد. بر اساس تحقیقات موثق اثبات شده است افرادی که مواد مخدر استفاده می کنند، مرتکب جرم نیز می گردند که این امر به ویژه در میان جوانان رواج بسیاری دارد. همچنین اثبات شده است مصرف کنندگان مواد مخدر در مقایسه با افراد غیر مصرف کننده، مرتکب جرایم بیشتری می شوند و مجرمین در مقایسه با افراد غیر مجرم، مواد مخدر بیشتری مصرف می کنند، همچنین بر طبق برخی تحقیقات اثبات شده است افراد معتاد به مواد مخدر، مرتکب جرایم شدیدتری می شوند. مجرمین مواد مخدر دارایویژگی های شخصیتی و جمعیتی خاصی هستند و اغلب جرائم خاصی را انجام می دهند جرایم مواد مخدر از آنچنان ویژگی و وسعتی برخوردارند که در حوزه های علوم مختلف می توان آن را مورد بررسی قرار داد و هر جنبه ای از جنبه های آن در رسیدگی های قضایی و مبارزه با این پدیدة شوم  می تواند برای قضات و مقامات رسیدگی کننده اطلاعات لازم و کافی را ارائه نماید.نگارنده در این پایان نامه، سعی وافری به عمل آورده است و به جرایم مواد مخدر ، علل و عوامل ابتلا به مواد مخدر ، ویژگی های شخصیتی و جمعیتی اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی  استان اردبیل، از دیدگاه علوم جنایی خواهد پرداخت و ابعاد مختلف این جرایم را مورد کنکاش قرار خواهد داد و امیدوار است تا مورد توجه و استفاده علاقمندان قرار گیرد                                                           

 

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد