کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ادامه درمان بیماران مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ادامه درمان بیماران

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ادامه درمان بیماران توانبخشی در کلینیک های توانبخشی وابسته به بهزیستی شهرکرمانشاه انجام شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود

شناسنامه کتاب

نویسنده: روشنک نجفی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۷۲۳۷
ناشر : قانون یار
حجم فایل: 1 مگابایت
نوع فایل: EPUB

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. در روش میدانی از پرسش نامه محقق ساخته عواملاجتماعیاقتصادیموثربرادامهدرمان استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه تمامیبیمارنتوانبخشیکیلنیک هایتوانبخشیوابستهبهبهزیستیشهرکرمانشاه بود که در سال 1393-1394 به کلینیک های درمان برای درمان مراجعه نمودند. به دلیل نا مخشص بودن تعداد این بیماران برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه برای جوامع نامحدود استفاده گردید و به این منظور تعداد 348 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.اطلاعات با نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که  عامل اجتماعی سن بیماران توانبخشی بر ادامه درمان کودکان معلول تاثیر معناداری ندارد. عوامل اجتماعی تحصیلات، حمایت اجتماعی، دسترسی به کلینیک بیماران توانبخشی بر ادامه درمان کودکان معلول تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد، عوامل اجتماعی سن، تحصیلات، حمایت اجتماعی، دسترسی به کلینیک بیماران توانبخشی بر ادامه درمان بزرگسالان معلول تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج گویای این بود که  عوامل اقتصادی درآمد خانواده، نوع شغل، طبقه اقتصادی، بیماران توانبخشی بر ادامه درمان کودکان معلول  و بزرگسالان معلول تاثیر معناداری دارد.

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد